Author Avatar
2 Yazı

Nihat Dursun

 Nihat Dursun Kimdir?

Türkiye’de özel sektörde yönetici ve serbest meslek sahibi olarak çalışmış olan Nihat Dursun 1990 Yılında Belçika'ya geldi. 1994 Yılında ASBL Interculture adlı dernekte proje koordinatörü olarak Belçika'da çalışma hayatına başlayan Nihat Dursun, sosyal bilimler alanında eğitimini 1995 yılında tamamladı. 1996 yılında Charleroi Belediyesi’nde sosyal danışman ve “sosyal arabulucu” (médiateur) olarak görev yaptı. 1998- 2014 yılına kadar Charleroi Belediyesi “Kültürlerarası Sosyal İlişkiler Servisi” koordinatörlüğünden sonra 2014 yılı Haziran ayından beri de Charleroi İli CPAS/OCMW’de (Charleroi Sosyal Yardım Merkezi) proje koordinatörü ve sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyor.

1998 yılından itibaren Fransızca-Türkçe dillerinde yeminli tercüman da olan Nihat Dursun, gönüllü olarak Charleroi Yabancılar Uyum Merkezi, Charleroi Laikler Merkez ve bazı göçmen kuruluşlarının yönetim kurulunda görev aldı. Kuruluşundan beri Binfikir websitesi ve aylık Binfikir gazetesinde “Sosyal Rehber” köşesinde Belçika'daki özellikle göçmenleri ilgilendiren yasal değişimler hakkında yazıyor. 2008-2019 Tarihleri arasında Binfikir Dernek Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevler de üstlendi.

 Wie is Nihat Dursun?

Nihat Dursun, die in Turkije werkte als ondernemer in de privésector, verhuisde in 1990 naar België en begon zijn professionele leven in ons land als coördinator van de vzw Interculture. Tegelijkertijd volgde hij een studie sociale wetenschappen die hij in 1995 afrondde. In 1996 werkte hij als sociaal adviseur en bemiddelaar voor de stad Charleroi. Tussen 1998 en 2014 coördineert hij de "dienst van de interculturele betrekkingen van de stad Charleroi". Sinds 2014 werkt Nihat Dursun als coördinator en expert in maatschappelijk werk voor het OCMW van dezelfde stad.

Tegelijkertijd is Nihat Dursun, die ook een Frans-Turkse beëdigde vertaler is, vrijwillig lid van de raad van bestuur van verschillende verenigingen die actief zijn in de sociale sector, zoals het Centrum voor Integratie in Charleroi, het Centre d'Action Laïque de Charleroi en andere interculturele verenigingen. Sinds de oprichting van de krant Binfikir en de website schrijft Nihat Dursun in de rubriek "sociale gids", waarin hij onder andere juridische informatie geeft over wetswijzigingen met betrekking tot migranten. Sinds 2008 is hij lid van de raad van bestuur van Binfikir, waarvan hij ook voorzitter is geweest.

 Qui est Nihat Dursun?

Nihat Dursun, qui a travaillé en Turquie comme entrepreneur dans le secteur privé, s’installe en Belgique en 1990 et entame sa vie professionnelle dans notre pays comme coordinateur de l’ASBL Interculture. Parallèlement, il poursuit des études en sciences sociales qu’il terminera en 1995. En 1996, travaille en tant que conseiller social et médiateur pour la ville de Charleroi. Entre 1998 et 2014, il coordonne le “service des relations interculturelles de la ville de Charleroi.” Depuis 2014, Nihat Dursun travaille comme coordinateur et expert en service social pour le CPAS de cette même ville.

Parallèlement, Nihat Dursun, qui est également traducteur juré Français Turc Turc Français, est membre bénévole du conseil d’administration de plusieurs associations oeuvrant dans le secteur social comme le Centre d’Intégration de Charleroi, le Centre d’Action Laïque de Charleroi ainsi que d’autres associations interculturelles. Depuis la création du journal Binfikir ainsi que du site web, Nihat Dursun écrit dans la rubrique “guide social” dans laquelle il donne, entre autres, des informations juridiques concernant les changements législatifs intéressant les migrants. Depuis 2008, il est membre du conseil d’administration de Binfikir dont il exerça aussi la présidence.