Author Avatar
2 Yazı

Alain Servantie

 Alain Servantie Kimdir?

1947 yılında Bordeaux'da doğan Alain SERVANTIE, burada hukuk, siyaset bilimi ve sosyoloji

okudu. 1971'de Brüksel'de Avrupa Birliği Komisyonu, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün Akdeniz

bölümünde çalışmaya başladı. 1975-1981 yılları arasında Ankara'daki Avrupa Toplulukları

Komisyonu Delegasyonu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Brüksel'e geri döndüğünde,

sırasıyla Akdeniz Müdürlüğü'nde, Komisyon Genel Sekreterliği'nde (1983-87), ardından da Bilgi ve Telekomünikasyon Teknolojileri ve Endüstrileri Genel Müdürlüğü'nde (1987-2000) çalıştı.

 

2000 - 2012 yılları arasında Genişleme Genel Müdürlüğü'nde çalışan A. Servantie önce 2000-2001 yıllarında Türkiye masası şefi, ardından sırasıyla Kurumlar Arası İlişkiler- aynı zamanda İletişim ve Bilgi alanlarından da sorumlu (2005-2006) ve değerlendirme ( 2011-2012) danışmanı olarak görev yaptı. Bruges'deki Avrupa Koleji'nde, «@Avrupa kurumlarının işleyişi@» ve Boston'daki Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'nda, «@Avrupa Birliği'nin genişlemesi@» konularında dersler verdi.

 

Halen Avrupa Charles V güzergağları Ağı(Le réseau européen des routes de Charles Quint)

Bilimsel Komitesi Koordinatörüdür.

 

Servantie, Avrupa ve Türkiye ilişkileri üzerine çok sayıda tarihi ve sosyolojik makalenin yazarı ve

aralarında 2003 yılında Complexe yayınevi tarafından yayımlanan «@İstanbul Gezisi. Bizans,

Konstantinopolis, İstanbul. Orta Çağ'dan 20. yüzyıla bin bir ismin kentine yolculuk ” kitabının da

bulunduğu birçok çalışmanın editörüdür. Son olarak, «@Charles V ve Kanuni Sultan Süleyman@»

hakkında 16. yüzyılın ilk yarısının tarihiyle ilgili makaleleri derleyerek savaştan ziyade barış

yapmak için sebepler yayınladı

 Wie is Alain Servantie?

Alain SERVANTIE werd geboren in 1947 in Bordeaux waar hij rechten, politieke wetenschappen en sociologie studeerde. Hij trad in 1971 in dienst van de Europese Commissie in Brussel en werkte bij het Directoraat-Generaal Mediterrane Betrekkingen van het DG Buitenlandse Betrekkingen. Van 1975 tot 1981 was hij adjunct-hoofd van de delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in Ankara. Terug in Brussel werkte hij bij het Directoraat-Generaal voor het Middellandse-Zeegebied, bij het Secretariaat-generaal van de Commissie (1983-87) en vervolgens bij het Directoraat-Generaal voor Informatietechnologie en -industrie en Telecommunicatie (1987-2000). Alain Servantie werkte ook in het directoraat-generaal Uitbreiding van 2000 tot 2012, waar hij in 2000-2001 aan het hoofd stond van de eenheid Turkije, vervolgens als adviseur voor de interinstitutionele betrekkingen en verantwoordelijk voor communicatie, informatie (2005-2006) en evaluatie (2011-2012). Hij heeft ook een cursus gegeven over de werking van de Europese instellingen aan het Europacollege in Brugge en een cursus over de uitbreiding van de Europese Unie aan de Fletcher School of Law and Diplomacy in Boston. Momenteel is Alain Servantie, coördinator van het Wetenschappelijk Comité van het Europees Netwerk van Karel V Routes, de auteur van talrijke historische en sociologische artikelen over de betrekkingen tussen Europa en Turkije en de redacteur van verschillende boeken, zoals Le voyage à Istanbul. Byzantium, Constantinopel, Istanbul. Voyage à la ville aux mille et un noms du Moyen-Âge au XXe siècle gepubliceerd door Complexe Editions in Brussel in 2003. Hij heeft zojuist een boek gepubliceerd met de titel The Reasons for Making Peace rather than War, Charles V en Soliman, een compilatie van artikelen over de geschiedenis in de eerste helft van de 16e eeuw.

 Qui est Alain Servantie?

Alain SERVANTIE naît en 1947 à Bordeaux où il suit des études de droit, de sciences politiques et de sociologie. Il rejoint la Commission Européenne à Bruxelles en 1971 et travaille à la direction méditerranée de la DG Relations Extérieures. De 1975 à 1981, il est adjoint du chef de la Délégation de la Commission des Communautés Européennes à Ankara. De retour à Bruxelles, il travaille à la direction Méditerranée, au Secrétariat Général de la Commission (1983-87), puis à la Direction Générale pour les Technologies et Industries de l'Information et des Télécommunications (1987-2000). Alain Servantie a également travaillé à la Direction Générale chargée de l’Élargissement de 2000 à 2012 où il a dirigé l’unité Turquie en 2000-2001, puis comme conseiller pour les relations interinstitutionnelles et responsable de la communication, de l’information (2005-2006) et de l’évaluation (2011-2012). Il a également donné un cours sur le fonctionnement des institutions européennes au Collège de l’Europe à Bruges, et un autre sur l’élargissement de l’Union Européenne à la Fletcher School of Law and Diplomacy, à Boston. Actuellement coordinateur du Comité Scientifique du Réseau Européen des Routes Charles Quint, Alain Servantie est l’auteur de nombreux articles tant historiques que sociologiques sur les relations entre l’Europe et la Turquie et l’éditeur de plusieurs ouvrages tels que Le voyage à Istanbul. Byzance, Constantinople, Istanbul. Voyage à la ville aux mille et un noms du Moyen-Âge au XXe siècle  édité aux éditions Complexe à Bruxelles en 2003. Il vient de publier un ouvrage intitulé les Raisons de faire la paix plutôt que la guerre, Charles-Quint et Soliman, compilation d’articles sur l’histoire dans la première moitié du XVIe siècle.