Author Avatar
2 Yazı

Adnan Yıldız

 Adnan Yıldız Kimdir?

1960 Sivas Yıldızeli Kiremitli köyünde doğmuştur . İlkokul'u Belçika Türkiye arasında gidiş gelişlerle tamamlayan Adnan Yıldız; İlkokul 1 , 3 , ve 5. sınıfları Kiremitli köyünde, 2 , 4 ve 6. sınıfları ise Belçika'da okumuştur. Tam bir Belçikalı Türk olan Adnan Yıldız, kendisini Müslüman, Ana Vatanı Türkiye, Baba Vatanı Belçika olup, Çerkes kökeni ile Türk ve Belçika kimliklerini birlikte taşıyan; insanları seven, sosyal, duygusal ve yardımsver biri olarak tanımlıyor.

Kendisi cerrah veya mimar olmak istemesine rağmen ailesi Belçika eğitim sistemini bilmediğinden ve kendisi de arkadaşlarına uyarak bir okula yazılır. Sonradan meslek eğitimi veren bir okul olduğunu öğrendiği ortaokulunda ise elektronik mühendisi olacağını sanırken orta eğitim 3 sınıfta araba kaporta bölümünün eğitimini aldığını anlamış ve arkadaşlarından ayrılmamak için o bolümü bitirmiştir.

11 Yıl kaynakçı olarak çalışır. Sağlık durumu el vermez ve tekrar okumaya başlar (tweedekans onderwijs ). Öğretmenlik eğitimi alırken bir yandan da bir bankada sigortacı olarak çalışır. İyi bir geliri olmasına rağmen değerlerine ters düştüğünden dolayı bu işi bırakır ve turizm sektöründe çalışır. Evli ve 3 çocuk babası olan Adnan Yıldız, turizm sektöründen de ailesinden uzak kalma riski olduğu için ayrılır ve Anvers Belediyesi'nde gençlik uyuşturucu ile mücadele bölümünde danışman olarak çalışır. Bu sırada yurttaşlık -inburgering bölümünde öğretmen açığı olur ve Yıldız, bu bölüme geçer. 20 yıldır Yurttaşlık Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyor.

Çocukluğunda Anvers Mehmet Akif Camii'nde inşaata yardım için gelenlere tercümanlıkla başlayıp, boş zamanlarında gönüllü olarak çalışmıştır. Anvers'teki Milli Görüş Teşkilatı'nın yönetiminde yıllarca görev almıştır .Türk dernekleri birliği (UTV- yeni adı Bindus) kurucularından olup bir dönem başkanlık da yapmıştır. Kuzey Kafkas Kültür Derneği'nin de kurucularından olup 3 dönem başkanlık ve uzun süre de yönetim kurulunda görev yapmıştır. Şu anda IHH -İnsani yardım Vakfı ( Aide Humanitaire Internationale) 'nın Anvers şubesinin sorumluğu görevini gönüllü olarak yapıyor. 2004 Yılında Binfikir websitesi kurulduğundan beri hem websitesi hem de aylık Binfikir Gazetesi'nde Belçika'daki gündem, buradaki Müslüman toplumun hassasiyetleri hakkında köşe yazıları yazmıştır. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle son 5 yıldır yazılarını okuyamadığımız Adnan Yıldız, Binfikir düşünce Platformu ile tekrar aramızda.

 Wie is Adnan Yıldız?

Adnan Yıldız is geboren in het dorp Kiremitli in het district Yıldızeli, in de provincie Sivas. Tijdens zijn lager onderwijs werd zijn scholing verstoord doordat hij het 1ste, 3de en 4de jaar in zijn dorp Kiremitli en het 2de, 4de en 6de jaar in België bezocht. Adnan, die een echte Belgisch-Turkse of Turks-Belgische is, definieert zichzelf als een moslim van Circasische afkomst wiens thuisland Turkije en België is. Trots om beide nationaliteiten te dragen, is Adnan Yıldız een humanist met een sociale gevoeligheid en houdt ervan om mensen te helpen.

Ondanks zijn wens om dokter of architect te worden, omdat zijn familie het Belgische onderwijssysteem niet kent, is hij ingeschreven in de school die zijn vrienden bezoeken. Ondanks zichzelf komt hij in een professionele school terecht en terwijl hij erover denkt om elektronica-ingenieur te worden, realiseert Adnan Yıldız zich in zijn 3e jaar dat hij carrosseriebouwkunde studeert, maar om niet van zijn vrienden te worden gescheiden, eindigt hij in deze tak.

Na 11 jaar als lasser te hebben gewerkt, moet hij om gezondheidsredenen stoppen en gaat hij terug naar de studie (sociale promotie), meer bepaald met het project om leraar te worden. Parallel aan zijn studie werkt Adnan Yıldız op de verzekeringsafdeling van een bank. Omdat zijn werk echter in tegenspraak is met zijn persoonlijke waarden, verlaat hij deze baan en wendt hij zich tot het toerisme. Adnan Yıldız die getrouwd is en vader is van 3 kinderen, wil niet wegblijven van zijn familie en verlaat daarom de toeristische sector. Vervolgens werkt hij als adviseur voor de stad Antwerpen in de strijd tegen de verslaving. Adnan Yıldız leert dat er vraag is naar burgerschaps- en integratieambtenaren en werkt na het volgen van cursussen 20 jaar als leraar op het gebied van burgerschap.

In zijn vrije tijd zet Adnan Yıldız, die in zijn jeugd begon te tolken voor de arbeiders die kwamen werken aan de bouw van de Mehmet Akif-moskee in Antwerpen, zijn sociale actie voort door mensen te helpen. Hij was jarenlang lid van de directie van het Antwerpse hoofdkantoor van de Milli-organisatie Görüş. Hij is een van de oprichters van de Unie van Turkse Verenigingen in België (UTV-Bindus), waarvan hij gedurende één termijn voorzitter was. Hij is ook een van de oprichters van het Cultureel Centrum van de Noordelijke Kaukasus, waarvan hij drie keer voorzitter was en in wiens raad van bestuur hij vele jaren heeft gediend. Momenteel is hij verantwoordelijk voor de Antwerpse tak van IHH -İnsani yardım Vakfı (Internationale Humanitaire Hulp). Sinds de oprichting van Binfikir in 2004 schrijft Adnan Yıldız, zowel in de papieren versie van onze krant als op onze website, artikelen over zaken die van belang zijn voor de moslimgemeenschap in België. Na een onderbreking van 5 jaar als gevolg van de korte tijd die hij nog over heeft door zijn professionele activiteiten, is Adnan Yıldız weer bij ons op het Discussieplatform van Binfikir.

 Qui est Adnan Yıldız?

Adnan Yıldız naît dans le village de Kiremitli du district de Yıldızeli, dans la province de Sivas. Lors de ses études primaires, sa scolarité est bousculée puisqu’il suit les cours des 1ère, 3ème et 4ème années dans son village de Kiremitli et les 2ème, 4ème et 6ème année en Belgique. Adnan, qui est un vrai belgo-turc ou turco-belge, se définit comme un musulman d’origine circassienne dont la terre d’origine est la Turquie et la patrie la Belgique. Fier de porter les deux nationalités, Adnan Adnan Yıldız est un humaniste doué d’une sensibilité pour le social et aime aider les gens.

Malgré son souhait de devenir médecin ou architecte, du fait que sa famille ne connaît pas le système éducatif belge, on l’inscrit dans l’école que fréquentent ses amis. Il se retrouve un peu malgré lui dans une école professionnelle et alors qu’il pensait devenir ingénieur en électronique, Adnan Yıldız réalise en 3ème année qu’il étudie la carrosserie Cependant, pour ne pas être séparé de ses amis, il termine dans cette branche.

Après avoir travaillé 11 ans comme soudeur, il doit arrêter pour raisons de santé et retourne vers les études (études de promotion sociale), plus précisément avec le projet de devenir instituteur. Parallèlement à ses études, Adnan Yıldız travaille dans le département des assurances d’une banque. Cependant, son travail s’inscrivant en contradiction avec ses valeurs personnelles, il quitte ce travail et s’oriente vers le tourisme. Adnan Yıldız qui est mariè et père de 3 enfants, ne souhaite pas rester loin de sa famille et abandonne de ce fait le secteur du tourisme. Il travaille alors comme conseiller pour la ville d’Anvers dans la lutte contre les dépendances. Adnan Yıldız apprend qu’il y a une demande pour les agents de citoyenneté et d’intégration et après avoir suivi des cours, travaille 20 ans comme enseignant dans le domaine de la citoyenneté.

Dans ses temps libres Adnan Yıldız, qui dans son enfance a commencé à faire de l’interprétation pour les ouvriers qui venaient travailler à la construction de la mosquée Mehmet Akif à Anvers, continue son action sociale en aidant les gens. Pendant des années, il a fait partie de la direction du siège anversois de l’organisation Milli Görüş. Il est l’un des fondateurs de l’union des associations turques de Belgique (UTV-Bindus) dont il a exercé la présidence pour un mandat. Il est également l’un des fondateurs du Centre Culturel du Caucase du Nord dont il fut président à trois reprises et dans le conseil d’administration duquel il exerça des fonctions pendant de nombreuses années. A présent, il est responsable de l’antenne anversoise de l’association IHH -İnsani yardım Vakfı ( Aide Humanitaire Internationale). Depuis la création de Binfikir en 2004, Adnan Yıldız a rédigé, tant dans la version papier de notre journal que sur notre site web, des articles concernant les questions intéressants la communauté musulmane vivant en Belgique. Après 5 années d’arrêt en raison du peu de temps que lui laissent ses activités professionnelles, Adnan Yıldız est de retour parmi nous sur la Plateforme de Discussion de Binfikir.