REDACTIONELE PRINCIPES

Binfikir, wiens bestaan als nieuwssite begon in mei 2004 en als maandelijkse krant in november 2005, heeft zich tot doel gesteld de gemeenschap van Turkse afkomst in België dichter bij België en België dichter bij deze gemeenschap, te brengen. Met als doel de gemeenschap van Turkse afkomst actief te zien deelnemen aan de opbouw van de gemeenschappelijke toekomst van België, presenteren we al jaren in het Turks de ontwikkelingen die zich in ons land voltrekken. Daarbij hebben we ervoor gewaakt de onenigheden en ruzies van de Turkse samenleving niet uit Turkije naar België te importeren. Door de oprichting van het Binfikir Discussieportaal hebben we vanaf februari 2021 besloten om een bredere aanpak te hanteren en onze columns open te stellen voor auteurs uit de Belgische nationale talen. Met ons nieuwe platform willen we de gemeenschappen dichter bij elkaar brengen. Binfikir is volgens de naam1 een pluralistisch platform, dat openstaat voor alle filosofische en progressieve stromingen. Als ze de mensenrechtenprincipes respecteren, zijn we blij met de uiting van alle meningen. Zoals we in een van onze slogans herhalen, dienen we niet “een politieke lijn, maar een principiële journalistiek. “Binfikir is een media-organisatie en een platform voor reflectie dat de principes van de journalistiek respecteert en dat op geen enkele manier journalistiek verwart met vooringenomenheid, nieuws en beweringen.

Eerlijkheid en objectiviteit in de presentatie van de feiten, vrijheid en onafhankelijkheid in de interpretatie ervan”

De journalistiek moet ten dienste staan van de maatschappij; het hoofddoel van de journalist is de feiten te rapporteren en zo de mensen en de gemeenschap te informeren.
Journalistiek mag niet worden gebruikt om persoonlijke doelen of belangen te dienen; de journalist mag zich niet laten leiden door persoonlijke belangen, materieel of prestige, bij de beslissing om een nieuwsbericht al dan niet te publiceren. Ook mag hij of zij geen geschenk ontvangen in ruil voor een publicatie. Als Binfikir scheiden we ons werk in de zoektocht naar sponsors of reclame van ons redactioneel werk door een zeer duidelijke lijn. We accepteren geen verborgen advertenties in onze artikelen en we praten alleen over bepaalde merken, producten of bedrijven als deze in de context van onze artikelen journalistiek interessant zijn.
Binfikir past het principe van “eerlijkheid en objectiviteit in de voorstelling van de feiten en onafhankelijkheid en vrijheid in de interpretatie ervan rigoureus toe. “Uit respect voor onze lezers zien wij het als onze plicht om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen informatie, commentaar en publiciteit. Al onze medewerkers of personen die op enigerlei wijze voor Binfikir werken, onthouden zich van het gebruik van methoden of van gedrag dat schadelijk kan zijn voor de ethiek van het journalistieke beroep. Niemand mag dreigen of chanteren in ruil voor informatie of materiële of symbolische voordelen beloven.

Het belangrijkste doel van de publicaties van Binfikir is ervoor te zorgen dat de bevolking ten volle gebruik maakt van haar recht op informatie. Dit is het principe dat ons handelen stuurt. Wij streven ernaar om onbevooroordeeld en onbevangen te zijn en, door verschillende en tegenstrijdige standpunten te onderzoeken, meerdere stemmen te laten horen. Om deze doelen te bereiken achten wij het noodzakelijk om alle regels van een vrije en objectieve redactionele lijn te respecteren. Bij de keuze en de behandeling van haar nieuws neemt Binfikir als uitgangspunten, de realiteit, de actualiteit, het belang van de maatschappij en het eerlijk zijn, en met betrekking tot de commentaar, de vrijheid van meningsuiting en de kritiek.

Bij de presentatie van nieuws en kronieken is respect voor de waarheid het leidende principe. Het is onze plicht om de feiten in al hun dimensies te presenteren en verschillende standpunten te verwoorden. We geven ook het recht om te reageren op de personen of instellingen die het onderwerp zijn van ons nieuws en als ze zich niet uitdrukken, dan vermelden we dat in onze artikelen.

De auteurs en medewerkers van Binfikir zijn voorzichtig om andere journalisten geen morele en professionele schade toe te brengen, ook al zijn ze rivalen, en proberen ze hun publicaties op geen enkele manier te verhinderen.

De auteurs en medewerkers van Binfikir baseren zich bij de selectie of presentatie van hun informatie en nieuws niet op de richtlijnen van staatsambtenaren, de ideologieën van politieke partijen of de belangen van nationale of internationale machten, maar op het principe van het recht van het volk op de waarheid van de feiten.

Alle auteurs en medewerkers van Binfikir verplichten zich zonder uitzondering tot het respecteren van Binfikir’s redactionele principes.

1 De naam Binfikir die duizend ideeën betekent, benadrukt het pluralisme van onze publicaties.

WERELDWIJD HANDVEST VAN ETHIEK VOOR JOURNALISTEN

Binfikir verbindt zich ertoe zich te houden aan het Ethisch Handvest van de Global Journalists.

Het IFJ Global Charter of Ethics for Journalists is op 12 juni 2019 tijdens het 30e IFJ-wereldcongres in Tunis aangenomen. Het vervolledigt de IFJ-beginselverklaring over het gedrag van journalisten (1954), bekend als de “Bordeaux-verklaring”.

 

Het recht van iedereen op toegang tot informatie en ideeën, herhaald in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, ligt ten grondslag aan de missie van de journalist. De verantwoordelijkheid van de journalist tegenover het publiek heeft voorrang op elke andere verantwoordelijkheid, in het bijzonder tegenover zijn werkgevers en de overheid. Journalistiek is een beroep, dat tijd, middelen en middelen nodig heeft om zich te kunnen ontplooien, wat allemaal essentieel is voor de onafhankelijkheid van de journalist. In deze internationale verklaring worden de gedragslijnen voor journalisten bij het onderzoek, de redactie, de uitzending, de verspreiding en het becommentariëren van nieuws en informatie, en bij de beschrijving van evenementen, in welke media dan ook, nader omschreven.

 1. Respect voor de feiten en voor het recht van het publiek op de waarheid is de eerste plicht van de journalist.

 2. Bij de uitoefening van deze plicht verdedigt de journalist te allen tijde de beginselen van vrijheid bij de eerlijke verzameling en publicatie van nieuws en van het recht op eerlijke commentaar en kritiek. Hij/zij zorgt ervoor dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen feitelijke informatie en commentaar en kritiek.

 3. De journaliste doet alleen verslag op basis van feiten waarvan hij/zij de herkomst kent. 4. De journalist mag essentiële informatie niet onderdrukken of een document vervalsen. Hij/zij zorgt ervoor dat uitspraken en ander materiaal dat niet-publieke personen in de sociale media publiceren, waarheidsgetrouw worden gereproduceerd.

 4. De journalist zal alleen eerlijke methoden gebruiken om informatie, beelden, documenten en gegevens te verkrijgen en hij/zij zal altijd verslag doen van zijn/haar status als journalist en zich onthouden van het gebruik van verborgen opnames van beelden en geluiden, behalve wanneer het voor hem/haar onmogelijk is om informatie te verzamelen die overweldigend in het algemeen belang is. Hij/zij zal vrije toegang eisen tot alle informatiebronnen en het recht om alle feiten van openbaar belang vrijelijk te onderzoeken.

 5. Het begrip “urgentie” of “onmiddellijkheid” bij de verspreiding van informatie heeft geen voorrang op de verificatie van feiten, bronnen en/of het aanbod van een antwoord.

 6. De journalist stelt alles in het werk om fouten of gepubliceerde informatie die onjuist blijken te zijn, tijdig, expliciet, volledig en transparant te corrigeren.

 7. De journalist neemt het beroepsgeheim in acht ten aanzien van de bron van de als vertrouwelijk verkregen informatie.

 8. De journalist respecteert de privacy. Hij respecteert de waardigheid van de genoemde en/of vertegenwoordigde personen en deelt de ondervraagde mee of het gesprek en ander materiaal bestemd is voor publicatie. Hij houdt in het bijzonder rekening met onervaren en kwetsbare ondervraagden.

 9. Journalisten zorgen ervoor dat de verspreiding van informatie of meningen niet bijdraagt tot haat of vooroordelen en doen hun uiterste best om de verspreiding van discriminatie op grond van bijvoorbeeld geografische, sociale of etnische afkomst, ras, geslacht, seksuele geaardheid, taal, godsdienst, handicap, politieke of andere opvattingen te voorkomen.

 10. De journalist beschouwt ernstige beroepsfouten als

  plagiaat verdraaiing van de feiten laster, smaad, smaad, ongegronde beschuldigingen

 11. De journalist onthoudt zich van het optreden als hulpfunctionaris van de politie of andere veiligheidsdiensten. Hij/zij is alleen verplicht informatie te verstrekken die reeds in een mediakanaal is gepubliceerd.

 12. De journalist toont zich solidair met zijn collega’s, zonder afstand te doen van zijn vrijheid van onderzoek, zijn informatieplicht en zijn recht op kritiek, commentaar, satire en redactionele keuze.

 13. De journalist maakt geen gebruik van de persvrijheid om andere belangen te dienen en onthoudt zich van oneerlijk voordeel of persoonlijk gewin door de verspreiding of niet-verspreiding van informatie. Hij vermijdt – of maakt een einde aan – elke situatie die tot een belangenconflict in de uitoefening van zijn beroep zou kunnen leiden. Hij/zij vermijdt elke verwarring tussen zijn activiteit en die van reclame of propaganda. Hij/zij onthoudt zich van elke vorm van handel met voorkennis en marktmanipulatie.

 14. De journalist zal geen enkele activiteit of verbintenis aangaan die zijn onafhankelijkheid in gevaar kan brengen. Hij/zij zal echter wel de methodes respecteren voor het verzamelen/verspreiden van informatie die hij/zij vrijelijk heeft aanvaard, zoals “off the record”, anonimiteit of embargo, op voorwaarde dat deze verbintenissen duidelijk en onbetwistbaar zijn.

 15. Journalisten die deze naam waardig zijn, achten het hun plicht om de bovengenoemde beginselen getrouw na te leven. Zij mogen niet worden verplicht een beroepshandeling te verrichten of zich uit te spreken over

  een mening die in strijd is met zijn/haar professionele overtuiging of geweten.

 16. Binnen het algemeen recht van elk land erkent de journalist in zaken van professionele eer, de jurisdictie van onafhankelijke zelfregulerende instanties die openstaan voor het publiek, met uitsluiting van elke vorm van inmenging door regeringen of anderen.

1410437311