YAYINCILIK İLKELERİ

2004 yılı Mayıs ayında haber portalı ve 2005 yılı Kasım ayında da aylık gazete olarak yayın yaşamına başlayan Binfikir Belçika’daki Türk toplumunu Belçika’ya, Belçika’yı Türk toplumuna yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’deki ayrışmaları Belçika’ya taşımadan, Türk toplumunun Belçika’daki ve Belçika’nın ortak toplumsal geleceğini şekillendirmeye katkıda bulunabilmek için yaşadığımız bu ülkedeki gelişmeleri yıllarca Türkçe olarak aktardık. 2021 yılı Şubat ayından itibaren ise güçlendirilmiş yazar kadrosu ve yeni bir yaklaşımla Düşünce Portalı olarak Türkçe yanında ülke dillerinden yazarlara da kapısını açarak toplumların kuçaklaşmasına olanak sağlamayı hedefliyoruz. Adının anlamına hiçbir zaman ihanet etmeyen Binfikir çok sesli , çoğulcu ve ilerici bir platformdur. Evrensel insan hakları değerlerine saygılı her görüşe yer vermektedir. Daha önce kullandığımız sloganlarımızdan birinde söylediğimiz gibi “Siyasi çizgi değil, düzeyli bir yayın çizgisi” peşindeyiz. Haberle yorumu birbirine karıştırmayan, reklamla haberi kalın çizgilerle ayıran ve evrensel gazetecilik ilkelerine uyan bir oluşumdur Binfikir.

“Haberde dürüstlük-nesnellik, yorumda özgürlük-serbestlik”

Gazetecilik kamu görevidir; gazetecinin temel amacı haber ve yorum üreterek halkı ve kamuoyunu bilgilendirmektir.

Gazetecilik, özel amaç ve çıkarlara alet edilemez; haber ve bilgiyi yayımlamak ya da yayımlamamak karşılığında maddi-manevi çıkar sağlanamaz, hediye kabul edilemez. Binfikir yayınlarında reklam, sponsorluk vb. alanlarındaki çalışmalarla editoryal alandaki çalışmalar kesin çizgilerle birbirinden ayrılır. Haberin ana ya da vazgeçilmez unsuru olmadıkça şirketler, ticari ürünler ve markalar yer alamaz, gizli reklam yapılamaz. Gazetecilikte, “haberde dürüstlük-nesnellik, yorumda özgürlük-serbestlik” kuralı titizlikle uygulanır. Haber, yorum ve ilan-reklam metinlerinin birbirlerinden ayrı tutulması, okuyucuya ve izleyiciye saygının da gereğidir.

Binfikir yayınlarında çalışanlar ve yazanlar, görevini yaparken, mesleğin saygınlık ve ahlakını gölgeleyecek yöntem, tutum ve davranışlardan uzak durur; bilgi edinmek için tehdit ve şantaja başvurmaz, maddi-manevi çıkar vaat etmez.

Halkın gerçekleri öğrenme hakkı

Binfikir yayınlarında temel amaç halkın haber alma hak ve özgürlüğünü sonuna kadar kullanabilmesinin sağlanması, bunun için gerekli özenin ve çabanın gösterilmesidir. Çabamız, adil ve açık fikirli olmak, çatışan değişik görüşleri irdeleyerek belli başlı bakış açılarına yer vermektir. Bu amacı gerçekleştirmek için bağımsız, özgür ve nesnel yayıncılığın tüm kurallarına uymak zorunludur. Binfikir, haberde gerçekliği, güncelliği, kamu yararını,dengeli ve adil olmayı, yorumda ifade ve eleştiri özgürlüğünü esas alır.

Haberlerde ve köşe yazılarında gerçeğe uygunluk esastır. Gerçeğin tüm boyutlarına, karşıt görüş ve iddialara yer vermek zorunluluktur. İddiaların muhatabı olan kişi ve kurumlardan bilgi ve yanıt almak, alınamıyorsa bunu haberde ya da yazıda belirtmek gereklidir.

Binfikir yayınlarında çalışanlar ve yazanlar, rekabet nedeniyle de olsa, başka gazetecilere bilinçli ve açık, mesleki zarar vermekten kaçınır. Meslektaşlarının yayınını engelleyici davranışlarda bulunamaz.

Binfikir yayınlarında çalışanlar ve yazanlar devlet ve hükümet yöneticilerinin, siyasi partilerin politikalarına, ulusal ve uluslararası politikalar alanında ön yargılara, resmi görüşlere değil halkın gerçekleri öğrenme hakkına dayanarak yayın yaparlar.

Binfikir  yayınlarında çalışan ve yazan gazeteciler  ve yazarlar Binfikir’in genel yayın ilkelerine uymayı kabul ederler.

Binfikir, Başkan veya Genel Yayın Yönetmen ya da onların görevlendireceği kişiler tarafından temsil edilir. Bunun dışında hiç kimse Binfikir adını kullanarak faaliyette ve temsil iddiasında bulunamaz. Binfikir markası , Binfikir Yönetim Kurulu’nun izni dışında herhangi bir ticari faaliyet için kullanılamaz.

Gazetecilerin Mesleki Davranış İlkeleri Bildirgesi

Binfikir, Brüksel merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (International Federation of Journalists) son olarak 12 Haziran 2019 tarihinde yapılan 30. Kongresinde uyarlanan ve tüm ulusların gazetecilik örgütlerinin meslek ilkelerine kaynak olan gazetecilik ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu ilkeler, başta Düşünce Platformu portalı olmak üzere tüm Binfikir yayınlarını kapsar ve bağlar.

Gazetecilerin Mesleki Davranış İlkeleri Bildirgesi, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (IFJ) 1954 tarihinde yapılan Dünya Kongresinde “Bordeaux deklarasyonu” olarak kabul edilmiş ve son olarak da 12 Haziran 2019 tarihinde yenilenmiştir. Bu uluslararası bildirge, haber ve bilgiyi toplayan, ileten, yayan ve yorumlayan gazetecilerin, olayları aktarırken uyacağı mesleki davranış standardı olarak ilan edilmiştir.

https://www.ifj.org/what/press-freedom/ethics.html

 


İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. Maddesinde yinelenen herkesin bilgiye ve fikirlere erişim hakkı, gazetecinin misyonunun temelini oluşturmaktadır. Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, özellikle işverenlerine ve resmi makamlara karşı olmak üzere, diğer tüm sorumlulukların önüne geçer. Gazetecilik, zaman, kaynak ve uygulama araçları gerektiren bir meslektir – bunların hepsi bağımsızlık için gereklidir. Bu uluslararası deklarasyon, haber ve bilgilerin araştırılması, düzenlenmesi, iletilmesi, yayılması ve yorumlanmasında ve herhangi bir medyada olayların tanımlanmasında gazetecilerin davranış kurallarını belirlemektedir.

 1. Gazetecinin asli görevi, gerçeğe ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına saygı duymaktır.
 2. Gazeteci, bu görevi yerine getirirken, haberleri dürüst bir şekilde toplama ve yayımlama özgürlüğü ile tarafsız yorum ve eleştiri hakkı ilkelerini her zaman savunur. Olgusal bilgileri yorum ve eleştiriden net bir şekilde ayırdığından emin olur.

 3. Gazeteci yalnızca kaynağını bildiği olgulara uygun haber yapmalıdır. Gazeteci temel bilgiyi örtbas edemez, belgeleri tahrif edemez.
  Kamuya mal olmayan kişilerin sosyal medyada paylaştığı açıklamaları ve diğer materyalleri aslına sadık bir şekilde yansıtmaya dikkat eder.

 4. Gazeteci, haber, bilgi, fotoğraf ve belgeleri elde ederken yalnızca dürüst yöntemler kullanır. Gazeteci olduğunu önceden bildirir ve çok bariz bir şekilde kamu yararına olan bilgileri toplamasının imkansız olduğu durumlar dışında, gizli görüntü ve ses kayıtlarını kullanmaktan kaçınır. Tüm bilgi kaynaklarına özgür erişim ve kamuyu ilgilendiren tüm gerçekleri özgürce araştırma hakkını talep eder.

 5. Bilginin yayılmasında aciliyet veya hızlılık kavramı, haberin ve kaynakların doğrulanması ve / veya cevap hakkının önüne geçemez.

 6. Gazeteci, yanlış olduğu tespit edilen hataları veya yayınlanan bilgileri zamanında, açık, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde düzeltmek için azami çaba gösterir.

 7. Gazeteci, güven çerçevesinde elde edilen bilginin kaynağıyla ilgili olarak meslek sırrını korur.

 8. Gazeteci mahremiyete saygı duyar. Adı geçen ve / veya temsil edilen kişilerin haysiyetine saygı duyar ve görüşmenin ve diğer materyallerin yayınlanacağını önceden görüşülen kişiye bildirir. Deneyimsiz ve savunmasız  haber veya röportaj için görüşülen kişilere özel önem gösterir.

 9. Gazeteciler, yaydıkları bilgi veya görüşlerin nefret veya önyargıya katkıda bulunmamasını sağlamalı ve coğrafi, sosyal veya etnik köken, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dil, din, engellilik, politik ve diğer görüşler gibi nedenlerle ayrımcılığın yayılmasına hizmet etmekten kaçınmak için azami çaba göstermelidir.

 10. Gazeteci, aşağıdaki hususları ciddi meslek suçu olarak kabul eder:

  • intihal

  • gerçeklerin çarpıtılması

  • iftira, karalama, hakaret, asılsız suçlamalar

 11. Gazeteci, polisin veya diğer güvenlik kurumlarının bir yardımcısı olarak hareket etmekten kaçınmalıdır. Kendisinden sadece bir medya organında zaten yayınlanmış olan bilgileri sağlaması istenebilir.

 12. Gazeteci, araştırma özgürlüğünden, bilgi verme görevinden ve eleştiri, yorum, hiciv ve editoryal seçim hakkından vazgeçmeden meslektaşları ile dayanışma gösterir.

 13. Gazeteci, basın özgürlüğünü başka herhangi bir menfaat için kullanamaz ve bilginin yayılması veya yayılmaması nedeniyle haksız avantaj veya kişisel kazanç elde etmekten kaçınır. Mesleğini icra ederken kendisini çıkar çatışmasına götürebilecek herhangi bir durumdan kaçınır veya buna son verir. Gazetecilik faaliyetleri ile reklam veya propaganda faaliyetleri arasında herhangi bir karışıklık olmasını önler. Herhangi bir şekilde kamuya açıklanmamış bilgiye dayalı ticaret  ve piyasa manipülasyonundan kaçınır.

 14. Gazeteci, bağımsızlığını tehlikeye atacak herhangi bir faaliyet veya uğraşta bulunamaz.

  Ancak, bu taahhütlerin açık ve sorgulanamaz bir şekilde yapılması koşuluyla, “kayıt dışı”, anonimlik veya ambargo gibi özgürce kabul ettiği bilgilerin toplama / yayılma yöntemlerine saygı duyar.

 15. Gazeteci adına layık olanlar, yukarıda belirtilen ilkelere sadık kalmayı görev bilir. Profesyonel bir eylemde bulunmaya veya ifade etmeye zorlanamazlar.

 16. Gazeteci, her ülkenin genel hukuk kuralları çerçevesinde, meslek onuru konularında, kamuya açık bağımsız özdenetim organlarının yargı yetkisini, – hükümetlerin veya başkalarının her türlü müdahalesini dışlayarak-  tanır.

1410437311